ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედი ქვემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებიდან მხოლოდ ნაწილია ხელმოწერილი ან რატიფიცირებული საქართველოს მიერ.
რატიფიცირებული აქტების სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე: http://www.parliament.ge/

ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საერთაშორისო შეთანხმებები და კონვენციები
საქართველო მიერთებულია
UN Universal Declaration of Human Rights (1948), Article 25 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მოქმედ.
უზ.ს/დ 15–09–1991
International Covenant on Civil and Political Rights – OHCHR (1966) სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი მოქმედ.
პ/დ 03–08–94
UN Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) ინვალიდთა უფლებების გაეროს დეკლარაცია მოქმედ.
Declaration on the rights of mentally retarded people (1971) გონებრივად შეზღუდულ პირთა უფლებების დეკლარაცია მოქმედ.
Beijing Declaration on the Rights of People with disabilities in the new Century (2000) პეკინის დეკლარაციაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახე მოქმედ.
UN international human rights convention on the rights of disabled people (2007) გაეროს საერთაშორისო კონვენცია შშმ პირთა უფლებების შესახებ ხელმოწერილია 2008 წ. რატიფიცირებული ჯერ არ არის
Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention (1983),
Article 4
უნარშეზღუდული პირების პროფესიული რეაბილიტაციის და დასაქმების კონვენცია ---
Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care (1991) ფსიქიურად დაავადებულ პირთა დაცვის და ფსიქიკური ჯანდაცვის გაუმჯობესების პრინციპები ---
UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (1979), Article 3 ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია მოქმედ.
პ/დ 22–09–1994
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (2000) ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის ფაკულტატური ოქმი მოქმედ.
1–11–02
UN International Covenant on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (1966). რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმება მოქმედ.
პ/დ N 1899, 16-04-1999
UN Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment (1988). ნებისმიერი მიზეზით ყველა დაკავებულ და დაპატიმრებულ პირთა დაცვის გაეროს პრინციპების კრებული მოქმედ.
Standard Rules on Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities (1993). გაეროს სტანდარტული წესები ინვალიდთა თანაბარი შესაძლებლობების შესახებ მოქმედ.
UN International Covenant on Civil and Political Rights (1966), Article 7 სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი მოქმედ.
პ/დ 25–01–1994
European Convention of Human and Fundamental Rights (1950), Council of Europe ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია
და დამატებითი ოქმები:
მოქმედ.
პ/დ N1940, 12–05–1999

N 1 (07–06–02) ,
N 4 (პ/დ 23-02-2000),
N 6 (პ/დ 23-02-2000),
N 7 (პ/დ 23-02-2000),
N 12 (პ/დ N 839, 30–03–2001)
UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984) წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ საერთაშორისო კონვენცია მოქმედ.
პ/დ N1493, 22–12–1994
Optional Protocol to the Convention Against Torture –OPCAT (2003) წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმი მოქმედ.
პ/დ N1889-რს, 08.07.05
ძალაშია 22–06–06
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987) წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენცია და დამატებითი ოქმები: მოქმედ. პ/დ N274–IIს, 03–05–2000
N 1 (პ/დ 03-05-2000),
N 2 (პ/დ N 272 – IIს, 03-05-2000)
Convention on Human Rights and Biomedicine (1997), Article 7 ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ კონვენცია მოქმედ.
პ/დ N507–Iს, 27–09–2000
The European Social Charter (1996) ევროპის სოციალური ქარტია რატიფიცირებულია ნაწილობრივ
პ/დ N1876-რს, 01–07–05
UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Article 12 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი მოქმედ.
პ/დ N 25-01-1994
UN International Labor Organization (ILO) Convention on employment and occupation discrimination (1989) შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ საერთაშორისო კონვენცია მოქმედ.
პ/დ 04- 05-95
Convention concerning the Abolition of Forced Labor , adopted at Geneva (1957) იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ჟენევის 1957 წლის კონვენცია მოქმედ.
პ/დ N 234 16- 05-96.
ძალაშია 23–09–96
Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings (2005) კონვენცია ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ მოქმედ.
პ/დ N4086–რს, 22–12–06
UN Convention on the Rights of the Child (1989), Article 25. ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენცია მოქმედ.
პ/დ 21–04–94
Resolution concerning the United Nations convention on the rights of the child (1991) ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული N50/155 რეზოლუცია მოქმედ.
პ/დ N 23-02-2000
Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (1980) ბავშვის მოტაცებასთან დაკავშირებული სამოქალაქო ასპექტების შესახებ კონვენცია მოქმედ.
01–10–97
Optional Protocol on the involment of children in armed conflict (2000) ბავშვთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის „შეიარაღებულ კონფლიქტებში ბავშთა მონაწილეობის თაობაზე“ დამატებით ოქმთან მიერთება მოქმედ.
პ/დ N1571–11ს, 21–06–02
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000) „ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ“ ბავშვის უფლებების კონვენციის დამატ. ოქმი მოქმედ.
პ/დ N1675–1ს, 27–09–02
Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999) „ ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმების აკრძალვისა და დაუყოვნებლივ აღმოფხვრის ღონისძიებების შესახებ“ კონვენცია მოქმედ.
პ/დ N1473–რს, 18–05–02
The Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (Hague Adoption Convention) (1993) კონვენცია ბავშვთა დაცვისა და საერთაშორისო გაშვილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მოქმედ.
პ/დ 13–11–99
UN Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care (1991). გაეროს წესები ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების დასაცავად და ფსიქიკური ჯანდაცვის გასაუმჯობესებლად ---
UN Convention against Discrimination in Education (1960) განათლებაში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია არ არის რატიფიცირებული
Tallinn guidelines for Action on Human Resources Development in the Field of Disability. Adopted by the General Assembly resolution 44/70 (1990) ტალინის გაიდლაინები ინვალიდობის სფეროში ადამიანური რესურსის განვითარებისთვის სამოქმედოდ ---
Mental Health Declaration, Helsinki (2005) ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის ჰელსინკის დეკლარაცია ხელმოწერილია
Merano Declaration on mental health in NIS countries (2008) ფსიქიკური ჯანმრთელობის მერანოს დეკლარაცია ხელმოწერილია
     

 

საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემზე დაფუძნებული ამბულატორიული სერვისის მოდელის შემუშავება და პილოტირება